Logopedie

Individuální logopedické péče se účastní všichni žáci naší školy.
Pro každé dítě a žáka sestavuje školní logoped na základě podrobné diagnostiky individuální plán logopedické intervence, jež vychází z vývojového stupně dítěte, aktuálních potřeb a bere na zřetel jeho schopnosti a individuální fyzické i psychické možnosti.
Na základě tohoto plánu je pak dětem a žákům poskytována logopedická péče.
Zaměřuje se nejen na rozvoj všech rovin a složek řeči, ale také na rozvíjení a posilování oblastí s tím souvisejících (sluchové vnímání, zrakové a hmatové vnímání, jemná motorika, pozornost, paměť, myšlení…), hojně je využíváno prvků bazálních stimulací a synergické reflexní terapie.
Cílem logopedické intervence je všeobecná podpora a dosažení maximální možné míry komunikace konkrétního dítěte se svým okolím, rozšíření komunikačních kompetencí v situacích všedního dne.
V pracovně školního logopeda je k dispozici speciální nábytek, výpočetní technika i speciální výukové programy, které jsou upraveny a přizpůsobeny specifickým potřebám našich žáků.
Logopedická péče probíhá ve spolupráci s foniatrem, neurologem, probíhají každodenní konzultace s třídními učiteli a rodiči tak, aby tato byla tato péče co nejvíce propojena s podporou v dalších oblastech.