Přípravný stupeň základní školy speciální

Přípravný stupeň je součástí základní školy speciální. Umožňuje nezbytnou přípravu na vzdělávání dětem se zdravotním postižením. Do třídy přípravného stupně ZŠS lze zařadit dítě od školního roku, v němž dosáhne 5 let věku, do zahájení povinné školní docházky a to i v průběhu školního roku. Program přípravného stupně je koncipován jako jednoletý, avšak děti jej mohou podle svých vlastních individuálních možností a schopností mít rozložen na 1 až 3 roky. Vzdělávání probíhá v rozsahu čtyř hodin denně, to znamená 20 hodin týdně a zahrnuje potřebnou individuální i skupinovou speciálně pedagogickou péči.

V přípravném stupni jsou vzdělávány děti před započetím školní docházky, jde tedy o vzdělávání předškolní. V jedné třídě jsou zařazeny děti všech ročníků.  Jsou přijímány především děti s odkladem školní docházky. Vzdělávání probíhá převážně individualizovanou formou na základě vypracovaných individuálních vzdělávacích plánů, které vychází ze Školního vzdělávacího programu „Počítejte s námi!“ - III. Ve třídě pracuje učitelka a  2 asistentky pedagoga.

S přihlédnutím k individuálním možnostem jsou děti začleněny do systému ucelené rehabilitace, který zahrnuje individuální logopedickou péči, fyzioterapeutickou péči, canisterapii, hipoterapii a  snoezelen.

Foto
Foto
Foto