Základní škola speciální

Snažíme se vytvářet prostředí, kde je láska, přijetí a bezpečí pro děti, partnerství, spolupráce a pochopení pro rodiče. Zároveň směřujeme k naplnění myšlenky: „Neučíme pro školu, ale pro život.“ (Seneca)

Základní škola speciální má kapacitu 36 žáků a zabezpečuje výchovu a vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, se souběžným postižením více vadami.  Docházka do základní školy speciální je desetiletá. Organizačně se člení na dva stupně: 1. stupeň (1. - 6. ročník) a druhý stupeň (7. - 10. ročník). Po ukončení povinné školní docházky žáci získávají základy vzdělání.

▪ V současné době je vzdělávání realizováno v jedné třídě základní školy speciální dle Školního vzdělávacího programu „POČÍTEJTE S NÁMI!“ - II. - část A. 
Ve třídě působí třídní učitel a asistenti pedagoga. Žáci mají v případě potřeby individuální výchovně vzdělávací plán, který vychází z daného vzdělávacího programu. Samotné vyučování probíhá v blocích, kde jsou zastoupeny předměty dle rozvrhu, jenž je dán učebním plánem příslušného vzdělávacího programu. Těžiště práce spočívá ve výchovně - vzdělávací činnosti zaměřené na poskytování elementárních vědomostí, dovedností a vytváření návyků, které dětem umožní realizovat se v běžném životě.
S přihlédnutím k individuálním potřebám a možnostem jsou žáci začleněni do systému ucelené rehabilitace, který zahrnuje individuální logopedickou péči, fyzioterapeutickou péči, skupinovou a individuální canisterapii, hipoterapii, snoezelen. 

▪ Ve třech třídách základní školy speciální jsou pak žáci vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „POČÍTEJTE S NÁMI!“ - II. - část B.
Výchovu a vzdělávání zajišťují třídní učitel a dva asistenti pedagoga. Pro každého žáka je vypracován individuální vzdělávací plán, jenž vychází z příslušného vzdělávacího programu. V individuálním vzdělávacím plánu je rozpracován obsah jednotlivých předmětů, a to na základě možností a potřeb jednotlivých žáků.  Je zde též zahrnuta individuální logopedická péče, rehabilitace a canisterapie. V rámci vyučování, které probíhá v blocích, jsou využívány i speciální programy jako míčkování, baby masáže, aromaterapie apod.
S přihlédnutím k individuálním možnostem jsou žáci začleněni do systému ucelené rehabilitace, který zahrnuje individuální logopedickou péči, fyzioterapeutickou péči, skupinovou a individuální canisterapii, hipoterapii, snoezelen.

Foto
Foto
Foto